Quick menu:

Scotland localisation bar

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Grŵp garddio yn Ne Cymru'n plannu hedyn mannau gwyrdd diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol

  • Print
Area:
Cymru
Programme:
Pawb a'i Le
Release date:
29 6 2018

Mae grŵp garddio cymunedol yn dathlu'r newyddion ei fod wedi derbyn grant gan y Loteri Genedlaethol i ddod â phobl ynghyd trwy wella ardaloedd preswyl.

Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, mae Upfront Gardens CIC yng Nghaerdydd yn un o dri o brosiectau ledled Cymru sy'n rhannu £143,812 o grantiau maint canolig fel rhan o rownd ddiweddaraf rhaglen Pawb a'i Le'r Gronfa Loteri Fawr. (Cliciwch yma i weld rhestr lawn o ddyfarniadau)

Gwyliwch Liz Court a Michele Fitzsimmons o Upfront Gardens CIC yn siarad am beth fydd y prosiect yn ei wneud a'r effaith y bydd yn ei chael

Byddant yn defnyddio £99,994 i wella cymdogrwydd, cysylltedd, gwirfoddoli a threfnu cymunedol yn Grangetown a Splott yng Nghaerdydd trwy gydweithio â phartneriaid ac aelodau'r gymuned i ddatblygu grwpiau a arweinir gan y gymuned sy'n seiliedig ar strydoedd a all ddatblygu eu gerddi blaen i wneud y strydoedd lleol yn fwy gwyrdd.

Gan groesawu'r grant, meddai Liz Court, Cyfarwyddwr UpFront Gardens CIC: “Mae Upfront Gardens CIC wrth ei fodd â derbyn grant Pawb a'i Le i wneud y prosiect “Growing Street Talk". Mae Growing Street Talk yn ymwneud â dod â chymdogion ynghyd fel eu bod yn dod i nabod ei gilydd ac ar yr un pryd helpu ei gilydd gyda'u gerddi blaen a dysgu a rhannu sgiliau garddio. Y cynllun tymor hir yw i gyfranogwyr sefydlu clybiau garddio anffurfiol seiliedig ar strydoedd i gefnogi ei gilydd gyda'u gerddi, hyrwyddo'r prosiect a recriwtio trigolion eraill.

“Bydd rhedeg y prosiect gyda'n partneriaid, UpFront Gardens Club yn Grangetown a'r Grŵp Keep Splott Tidy yn sicrhau bod y prosiect yn cael ei redeg gan y gymuned ac yn creu gwefr go iawn o gwmpas strydoedd Grangetown a Splott!  Hoffem ddiolch i holl chwaraewyr y Loteri Genedlaethol am roi'r cyfle i unrhyw un sy'n byw neu'n gweithio yn y ddwy ardal hon yng Nghaerdydd gymryd rhan mewn gwella lle maent yn byw.

Wrth ymateb i'r newyddion da, meddai Ed Stubbs, Cynghorydd yn Splott, "Hoffwn ddiolch a llongyfarch pawb sy'n gysylltiedig â'r cais hwn. Mae'n brosiect cyffrous a fydd yn gwneud gwahaniaeth i'n cymunedau a helpu meithrin ymdeimlad o falchder cymunedol. Bydd yn helpu gwneud i wardiau Splott a Grangetown edrych yn wych hefyd. Ni allaf aros am ei weld yn datblygu."

Meddai Lynne Thomas, Cadeirydd Keep Splott Tidy, ”Rydym wedi bod yn siarad am oes am wneud hyn, a daeth Liz ar ymgyrch codi sbwriel a chrybwyll y prosiect Upfront Gardens hwn a meddyliom "Well jiw, dyma gyd-ddigwyddiad”. Rydym wedi dod ynghyd fel partner ar y prosiect anhygoel hwn i geisio dod â rhywfaint o wyrddni i dai yn Splott, a hyd yn oed tai teras heb gerddi. Rydym wrth ein boddau â bod yn bartneriaid yn y fenter wych hon yn Splott a Grangetown. Diolch i chi, chwaraewyr y Loteri Genedlaethol."

Yng Nghasnewydd, bydd Cyngor Cymuned Bishton yn defnyddio £30,000 i ddarparu cyfarpar campfa a systemau diogelwch newydd ar gyfer y gampfa gymunedol fel rhan o ailwampio'r ganolfan gymunedol leol.

Gan groesawu'r grant, meddai Ben Rice o'r prosiect: "Hoffai Cyngor Cymuned Bishton ddiolch i gynllun ariannu'r Gronfa Loteri Fawr a Chwaraewyr y Loteri Genedlaethol am eu cefnogaeth wrth ddatblygu'r prosiect cymunedol arbennig hwn. Mae'r grant wedi helpu ni i ryddhau dros £120,000 ar gyfer ein prosiect a hebddo ni fyddem wedi medru cyflawni ein holl uchelgeisiau. Bydd yn darparu cyfle i'r gymuned gymryd rôl flaenllaw yn eu dyfodol a chreu eu cyfleoedd buddsoddi eu hunain trwy'r cyfleuster wedi'i ailddatblygu.

“Mae'r grant gwerth llawer mwy i'n cymuned na ffigur ariannol yn unig a bydd yn cael effaith barhaus am flynyddoedd lawer i ddod. Ni allwn aros am gychwyn arni a dangos i bawb beth all gael ei gyflwyno pan ddaw cymunedau at ei gilydd!"

Yn olaf, yng Nghaerffili, bydd Libanus Lifestyle CIC yn defnyddio £13,818 i ariannu cam terfynol y gwaith adnewyddu trwy greu cegin ac ardal caffi cymunedol newydd lle gallant ddarparu dosbarthiadau addysg oedolion, boreau coffi, clybiau cinio a gwasanaethau galw heibio ar gyfer cymorth, cefnogaeth a chyngor.

Gan amlygu pwysigrwydd y rhaglen Pawb a'i Le, meddai Rona Aldrich, Aelod Pwyllgor Cymru'r Gronfa Loteri Fawr: "Mae rhaglenni fel Pawb a'i Le'n gwneud gwahaniaeth i fywydau cynifer o bobl mewn cymunedau ar draws Cymru.

“Mae'n cyflwyno ar ein haddewid i ddefnyddio arian y Loteri Genedlaethol i adfywio ac adnewyddu cymunedau, mynd i'r afael yn uniongyrchol ag anfantais a gadael etifeddiaeth a fydd yn parhau.”

Mae'r rhaglen Pawb a'i Le'n dyfarnu grantiau rhwng £10,001 ac £500,000 ar gyfer amrywiaeth eang o brosiectau cymunedol. I gael mwy o wybodaeth am y rhaglen a sut y gallwch ymgeisio, ewch i www.biglotteryfund.org.uk/porwrariannucymru

Mwy o Wybodaeth:

Alexander Davies - Swyddfa Wasg y Gronfa Loteri Fawr: 029 2067 8236
Llinell Ymholiadau Cyhoeddus: 0300 123 0735                Cyfnewid Testun: 18001+0300 123 0735
Mae manylion llawn rhaglenni a dyfarniadau grant y Gronfa Loteri Fawr ar gael yn: www.cronfaloterifawr.org.uk
Dilynwch Gronfa Loteri Fawr Cymru ar Twitter: www.twitter.com/loterifawrcymru
Dewch o hyd i Gronfa Loteri Fawr Cymru ar Facebook: www.facebook.com/biglotteryfundwales

  • Mae'r Gronfa Loteri Fawr yn cefnogi dyheadau pobl sydd am wella bywyd yn eu cymunedau ar draws y Deyrnas Unedig. Rydym yn gyfrifol am ddosbarthu 40% o'r arian a godir gan y Loteri Genedlaethol ac yn buddsoddi dros £650 miliwn bob blwyddyn mewn prosiectau, rhai bach a rhai mawr, ym meysydd iechyd, addysg, yr amgylchedd ac elusennol.
  • Er mis Mehefin 2004 rydym wedi dyfarnu dros £6.5 biliwn i brosiectau sy'n gwneud gwahaniaeth i bobl a chymunedau mewn angen, o ymyrraeth blynyddoedd cynnar i ariannu teithiau coffáu ar gyfer cyn-filwyr yr Ail Ryfel Byd.
  • Ers i'r Loteri Genedlaethol ddechrau ym 1994, mae £34 biliwn wedi'i godi a mwy na 500,000 o grantiau wedi'u dyfarnu.
ADBORTH