Quick menu:

Mae'r wefan hon yn dangos cynnwys sy'n berthnasol i holl wledydd y DU. Newidiwch hyn gan ddefnyddio'r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
 • Cymorth a Chefnogaeth

Arian i Bawb Cymru

Ffordd syml i grwpiau gwirfoddol a chymunedol gael grantiau bach y Loteri Genedlaethol
 • Print
Ardal:
Cymru
Maint yr ariannu:
£500 - £5,000
Terfyn amser ymgeisio:
Parhaus

Beth yw amcan y rhaglen?

Rydym wrthi'n diweddaru ein systemau ac yn profi peth oedi wrth asesu ceisiadau newydd.

Mae'r amserau ymateb yn debygol o fod yn hwy na'r arfer

Os bydd hyn yn dylanwadu ar gyflwyniad eich prosiect,
cysylltwch â ni.

Mae Arian i Bawb yn ddarparu ffordd gyflym a hwylus i grwpiau gwirfoddol a chymunedol ddod o hyd i grantiau bach rhwng £500 a £5,000 gan y Loteri Genedlaethol ar gyfer prosiectau sydd â'r nod o wella cymunedau lleol a bywydau'r bobl fwyaf anghenus. Mae'r rhaglen yn annog ystod eang o brosiectau cymunedol, iechyd, addysgol ac amgylcheddol.

Am beth rydym ni'n chwilio?

Byddwn yn ariannu prosiectau sy'n cefnogi gweithgareddau cymunedol, yn estyn mynediad a chyfranogiad, yn cynyddu sgiliau a chreadigrwydd neu'n gyffredinol yn gwella ansawdd bywydau pobl yn yr ardal.

Pwy all ymgeisio?

Gallwch ymgeisio i Arian i Bawb dim ond os ydych yn grŵp cymunedol, grŵp nid er elw, Cyngor Cymuned neu Dref, corff Iechyd neu ysgol.
Nid oes angen i chi fod yn elusen gofrestredig i ymgeisio i Arian i Bawb.

Beth gallwch chi ymgeisio amdano?

Byddwn yn talu am weithgareddau gan gynnwys:
 • cynnal digwyddiad, gweithgaredd neu berfformiad 
 • prynu cyfarpar neu ddeunyddiau newydd 
 • cynnal cyrsiau hyfforddi 
 • sefydlu prosiect peilot neu grŵp newydd 
 • teganau a gemau addysgol a chyfarpar technoleg gwybodaeth 
 • talu treuliau gwirfoddolwyr, costau gweithwyr sesiynol neu ffioedd proffesiynol 
 • costau cludiant ac adnewyddu.
Ond ni fyddwn yn talu am:

gweithgareddau sy'n digwydd neu'n dechrau cyn i ni gadarnhau'r grant
unrhyw gostau rydych yn eu cael wrth lunio eich cais 
costau rhedeg o ddydd i ddydd (er enghraifft biliau nwy a thrydan, treth y cyngor, rhent ac yswiriant)
costau wrth gefn
gwaddolion
astudiaethau dichonoldeb
gweithgareddau codi arian ar gyfer eich mudiad chi neu fudiadau eraill 
eitemau sydd o fudd pennaf i unigolion (er enghraifft cyfarpar nad yw'n cael ei rannu)
gweithgareddau cyfredol a digwyddiadau rheolaidd neu fynych gan gynnwys y rhai rydym wedi'u hariannu'n flaenorol.Tagiau

Math o fudiad

 • Mudiad gwirfoddol neu gymunedol

Themâu

 • Plant a phobl ifanc
 • Cefnogi Newidiadau Cadarnhaol
 • Cymunedau Cryfach
 • Iechyd a lles
 • Yr Amgylchedd
 • Addysg, Dysgu a Sgiliau

Buddiolwyr

 • BME
 • Gofalwyr
 • Plant
 • Teuluoedd
 • Pobl Ddigartref
 • LGBT
 • Heb fod Mewn Addysg Cyflogaeth neu Hyfforddiant
 • Troseddwyr Carcharorion a Chyn-droseddwyr
 • Pobl Hŷn
 • Pobl sy'n byw mewn gofal/gadael gofal
 • Pobl o dan anfantais addysgol
 • Pobl ag incwm isel neu heb incwm
 • Pobl ag iechyd corfforol gwael
 • Pobl ag Anableddau
 • Pobl â phroblemau iechyd meddwl
 • Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches
 • Camddefnyddwyr Sylweddau
 • Teithwyr
 • Cyn-filwyr
 • Dioddefwyr Troseddu
 • Mudiadau'r Sector Gwirfoddol a Chymunedol
 • Pobl Ifanc
ADBORTH