Quick menu:

Mae’r wefan hon yn dangos cynnwys Cymru a DU yn unig. Newidiwch hyn trwy ddefnyddio’r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Cyhoeddiadau cymunedau a lleoedd

Ein hymchwil i gymunedau a lleoedd
  • Print

Taflen Wybodaeth Rheoli a Pherchen ar Asedau

Daw'r daflen wybodaeth hon â gwybodaeth gefndir ar reoli a pherchen ar asedau, sylwadau o raglenni asedau'r Gronfa Loteri Fawr, cyngor gan ymarferwyr a'r cyd-destun polisi ynghyd.

Taflen wybodaeth rheoli a pherchen ar asedau 

Scottish Land Fund (Yr Alban):

Roedd rownd gyntaf y rhaglen Scottish Land Fund yn weithredol rhwng 2001 a 2006, a chefnogwyd 188 o gymunedau ar draws rhannau gwledig Yr Alban gydag ariannu gwerth £13.9 miliwn. Wedi'i alluogi gan ddeddfwriaeth diwygio tir a gyflwynwyd gan Senedd yr Alban, cefnogwyd cymunedau i gaffael, rheoli a datblygu tir gwledig.

Roedd y gwerthusiad, a gyflawnwyd gan SQW Ltd. rhwng 2004 a 2007, eisiau asesu i ba raddau yr oedd y fenter wedi cyflawni ei nodau cyffredinol; pa mor llwyddiannus y bu prosiectau unigol wrth gyflawni eu nodau ac arfer da wrth redeg a datblygu prosiectau a rhaglenni. Mae'r canlyniadau'n seiliedig ar gyfweliadau a gyflawnwyd gyda 26 o grwpiau a ariannwyd.

Gwerthusiad Scottish Land Fund 
Crynodeb o Werthusiad Scottish Land Fund 
Ail adroddiad Scottish Land Fund 
Adroddiad cyntaf Scottish Land Fund

Growing Community Assets (Yr Alban):

Roedd GCA1 yn weithredol rhwng 2006 a 2010 a gwnaed chyfanswm o 127 o ddyfarniadau gwerth £48 miliwn.

Cyflawnwyd y gwerthusiad gan SQW Ltd. rhwng 2008 a 2013 gan ddefnyddio ymagwedd dulliau cymysg, gan ymgorffori astudiaethau achos prosiectau , arolygon o reolwyr a defnyddwyr prosiect, ac arolygon o aelwydydd mewn cymunedau y lleolwyd y prosiectau ynddynt.

Adroddiad Gwerthuso Terfynol Growing Community Assets 
Adroddiad Cam 3 - Blwyddyn 5 Growing Community Assets (Terfynol) 
Adroddiad Cam 3 - Blwyddyn 4 Growing Community Assets 
Adroddiad Cam 2 Growing Community Assets 
Adroddiad Cryno Blwyddyn 1 Growing Community Assets 
Adroddiad Cam 1 - Blwyddyn 1 Growing Community Assets (Gwaelodlin)

Community Assets (Lloegr):

Cyflawnwyd y gwerthusiad hwn gan Rocket Science mewn 4 cam gyda'r adroddiad terfynol yn cael ei gyhoeddi yn 2010. Ariannodd y rhaglen £30 miliwn 38 o brosiectau at ei gilydd.

Anelodd y gwerthusiad at asesu llwyddiant y rhaglen Community Assets o ran annog a gweithredu'r broses o drosglwyddo asedau o awdurdodau lleol i fudiadau cymdeithas sifil, ac felly symud tuag at y canlyniadau rhaglen.

Gwerthusiad Asedau Cymunedol 
Gwerthusiad Community Assets atodiad A: Canfyddiadau o'r arolwg prosiect 
Gwerthusiad Community Assets atodiad B: Chwe astudiaeth achos fanwl
Gwerthusiad Community Assets atodiad C: Ystyriaeth o'r cyd-destun polisi ehangach ar ddiwedd y gwerthusiad 
Gwerthusiad Community Assets atodiad D: Adroddiad o ddigwyddiad dysgu Tachwedd 2010 
Gwerthusiad Community Assets atodiad E: Meddyliau ar reolaeth y Gronfa Fawr ar y rhaglen 
Gwerthusiad Community Assets atodiad F: Fframwaith canlyniadau'r rhaglen
Ail adroddiad Community Assets 
Adroddiad cyntaf  Community Assets

Trosglwyddo Asedau Cymunedol (Cymru):

Dechreuodd y gwerthusiad saith mlynedd o'r rhaglen Trosglwyddo Asedau Cymunedol gan CMI a Rocket Science yn 2011.

Gallwch ddarllen y tri adroddiad gwerthuso cyntaf trwy glicio'r dolenni isod.

Mae'r adroddiad gwerthuso cyntaf yn archwilio'r sail resymegol dros y rhaglen. Mae'n adolygu'r bartneriaeth rhwng y Gronfa Loteri Fawr a Llywodraeth Cymru wrth ddatblygu a chyflwyno'r rhaglen.

 

Trosglwyddo Asedau Cymunedol Cam 1 - gwerthusiad o'r broses 
Trosglwyddo Asedau Cymunedol Cam 1 - crynodeb y gwerthusiad o'r broses

 

Mae'r ail adroddiad gwerthuso'n dadansoddi taith budd-ddeiliaid trwy brosiectau trosglwyddo asedau cymunedol.

Nodwyd bod cyfuniadau unigryw o ffactorau'n nodweddion y 16 o brosiectau trosglwyddo asedau cymunedol, a'r pwysicaf oedd y gwahaniaeth mewn cymhelliannau i wneud prosiect Trosglwyddo Asedau Cymunedol.

 

Trosglwyddo Asedau Cymunedol Cam 2 – gwerthusiad interim

 

Mae'r trydydd adroddiad gwerthuso'n canolbwyntio ar ganlyniadau'r rhaglen Trosglwyddo Asedau Cymunedol hyd yma. Gan mwyaf, cyflwynwyd prosiectau yn unol â'r cynlluniau, er hynny wynebodd prosiectau nifer o heriau cyffredin. Mae'r prosiectau'n credu y gellir goresgyn yr heriau hyn yn y dyfodol trwy gefnogaeth ychwanegol gan fudiadau partner neu fynediad i arbenigedd. Chwaraeodd y rhaglen a'r prosiectau Trosglwyddo Asedau Cymunedol rôl bwysig wrth lunio arfer trosglwyddo asedau cymunedol ehangach yng Nghymru ac maent wedi hyrwyddo brwdfrydedd a hyder dros gychwyn y prosiectau hyn o fewn mudiadau sector cyhoeddus.

 

Trosglwyddo Asedau Cymunedol Cam 3 – gwerthusiad interim (Cymraeg)

Bydd cam terfynol y gwerthusiad yn canolbwyntio ar asesu effeithiau economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol y prosiectau CAT a'r rhaglen yn gyffredinol.

 

ADBORTH