Quick menu:

Mae'r wefan hon yn dangos cynnwys sy'n berthnasol i holl wledydd y DU. Newidiwch hyn gan ddefnyddio'r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
 • Cymorth a Chefnogaeth

Adeiladu prosiect llwyddiannus

 • Print

Deg ffactor llwyddiant rydym wedi'u hadnabod o'n gwerthusiadau rhaglen iechyd a lles:

 1. Meddyliwch yn strategol
  Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall sut mae'ch prosiect yn gweddu i flaenoriaethau iechyd a chymdeithasol lleol a rhanbarthol, neu chwiliwch am ddarpar bartneriaid a all helpu cefnogi neu hyrwyddo'ch prosiect. I wybod mwy am sut i wneud hyn, lawrlwythwch ein harweiniad o’r rhaglen Lles ar sut i ddylanwadu ar a chymryd rhan yn y strwythurau comisiynu iechyd
 2. Cewch eich arwain gan y gymuned
  Gweithiwch gyda buddiolwyr, grwpiau, gwasanaethau a mudiadau lleol i ddod o hyd i'r ffyrdd gwell i'ch prosiect:
  - ennyn diddordeb a chyfrannu at y gymuned
  - ennill hyder pobl leol
  - adeiladu perthnasoedd cryfion ar draws y sectorau.
 3. Cynnwys gwirfoddolwyr
  Hyfforddwch a buddsoddwch mewn gwirfoddolwyr er mwyn iddynt ddysgu sgiliau newydd a helpu cyflwyno gweithgareddau newydd.  Bydd cynnwys pobl leol yn eich prosiect yn ychwanegu gwerth, capasiti ac elfen cefnogaeth gan gymheiriaid, a all helpu cynyddu cymhelliad cyfranogwyr.
 4. Gwybod pwy yw eich buddiolwyr
  Nodwch a chynhwyswch eich cynulleidfa darged yn natblygiad eich prosiect yn barhaus i sicrhau:
  - y caiff ei deilwra iddynt
  - bod ganddo gefnogaeth y rhai y mae angen eu cymorth arnoch i helpu ennyn diddordeb eich cynulleidfa darged (e.e. rhieni, gweithwyr a gwirfoddolwyr cymunedol)
  - ei fod yn cynnwys y rhai a allai elwa'n anuniongyrchol o'r prosiect.
 5. Cymhwyswch sgiliau a dysgu
  Mae cefnogi buddiolwyr i ddysgu sgiliau newydd yn eu helpu i gynyddu eu hunan-barch ac yn rhoi ymdeimlad o gyflawniad o ddysgu sgiliau newydd iddynt.
 6. Byddwch yn gyfannol ac yn hyblyg
  Defnyddiwch ymagwedd fesul cam, gan addasu gwasanaethau a gweithgareddau i adlewyrchu anghenion newidiol unigolion a'i gwneud hi'n haws i bobl gymryd rhan a chynnal diddordeb. Dylid cynnig gweithgareddau sy'n cefnogi nifer o agweddau ar les ac yn creu awyrgylch cymdeithasol hefyd.
 7. Ymgorfforwch werthuso o'r cychwyn cyntaf
  I helpu dangos y gwahaniaeth rydych yn ei wneud, deallwch eich cyd-destun lleol ac ymgorfforwch fonitro a gwerthuso o'r cychwyn cyntaf.
 8. Marchnata parhaus
  Mae marchnata parhaus wedi'i deilwra'n bwysig i gynyddu ymwybyddiaeth o'ch prosiect a sicrhau bod yr wybodaeth ddiweddaraf yn cyrraedd cynulleidfaoedd gwahanol.
 9. Staff medrus
  Mae'n bwysig cael staff ac arweinwyr prosiect croesawgar, cefnogol a galluog sy'n gallu uniaethu, bod yn frwdfrydig a gwneud i fuddiolwyr deimlo'n gyfforddus.
 10. Lleoliad ac amgylchedd
  Mae'n bwysig cynnig gwasanaethau a gweithgareddau mewn lleoedd lleol, diogel, hawdd i'w cyrchu a chroesawgar.

Gallwch ddarllen am bob un o'r ffactorau llwyddiant allweddol hyn a sut i oresgyn rhai o'r heriau sy'n gysylltiedig â nhw yn ein hadolygiad thematig o iechyd a lles

Dysgu ychwanegol o'n rhaglen Lles ddiweddar

Ers i ni gyflawni'r adolygiad uchod, rydym wedi gweld trwy ein rhaglenni Lles fod prosiectau llwyddiannus yn cynnwys y nodweddion allweddol canlynol:

 • difyr a chymdeithasol
 • wedi'u hanelu at welliant graddol ac adeiladu hunanhyder
 • ennyn diddordeb cyfranogwyr yn rheolaidd
 • wedi'u cyflwyno mewn grwpiau bach, gan alluogi pobl i ffurfio cyfeillgarwch a gwella pob ffurf ar les
 • yn canolbwyntio ar fyw nag iechyd yn unig
 • ymgorffori ymddygiad mewn sefydliad (e.e. ysgol), bywyd teuluol neu weithdrefn bob dydd
 • dysgu sgiliau neu wybodaeth
 • darparu ffordd i bobl weld y gwahaniaeth y maent  wedi'u gwneud
 • cynnig hyfforddiant ar gyfer cyflwyno gweithgareddau lles i fudiadau a darparwyr gwasanaeth eraill.
ADBORTH