Quick menu:

Mae’r wefan hon yn dangos cynnwys Cymru a DU yn unig. Newidiwch hyn trwy ddefnyddio’r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Mesur gwerth eich prosiect

Dewis y dull asesu economaidd priodol
  • Print

Defnyddir gwerthusiadau economaidd i gymharu gwerth yr effaith a grëir gan brosiect neu fudiad â chost creu'r effaith honno. Mae gwerthusiadau economaidd yn helpu mudiadau, arianwyr a rheolwyr prosiect i benderfynu ar y ffordd orau o ddosbarthu adnoddau.

Mae dau brif fath o werthusiadau economaidd:

  1. Y rhai sy'n helpu gydag arfarnu opsiynau polisi, dyrannu adnoddau a gwerthuso prosiectau
  2. Y rhai sy'n canolbwyntio ar reoli a gwella perfformiad.

Mae'r Canllaw Byr i Ymagweddau Asesu Gwerth am Arian yn darparu dadansoddiad o'r dulliau a ddaw o dan y ddau fath hwn o werthuso economaidd.

Fel arfer rydym yn canolbwyntio ar ddau fath o werthusiadau economaidd: Dadansoddiad Cost-Buddion ac Elw Cymdeithasol yn sgil Buddsoddi. I'ch helpu gwella'r ddau fath hwn o werthusiad a sut a phryd i'w cyflawni, mae gennym gwpl o ganllawiau i chi eu defnyddio.

 

Dadansoddiad cost-buddion

Beth yw dadansoddiad cost-buddion?

 

Mae Dadansoddiad Cost-Buddion (CBA) yn asesiad annibynnol o ymgymryd â phrosiect a’r buddion a gyflawnir, o safbwynt cymdeithas. Mae’n gofyn i chi amcangyfrif gwerth y costau a gwerth y buddion mewn termau ariannol. Mynegir canlyniadau’r dadansoddiad hwn fel arfer ar ffurf cymhareb. Mae CBA yn ystyried y gost uniongyrchol, megis cyflog rheolwr y prosiect, a chostau sydd un cam i ffwrdd o hynny, fel costau i ddarparwyr eraill. Hefyd, mae'n ystyried y costau a'r buddion nad ydynt yn cael eu mesur yn uniongyrchol o safbwynt ariannol, er enghraifft amser gwirfoddolwyr, a buddion fel gwelliannau mewn ansawdd bywyd. Fodd bynnag, ceir rhai technegau cydnabyddedig y gellir eu defnyddio i bennu gwerth y rhain ar ddiben CBA.

Cyflawni dadansoddiad cost-buddion

Mae CBA yn offeryn defnyddiol i'w ystyried yn ystod unrhyw gynllunio strategol i helpu sicrhau bod eich adnoddau'n cael eu defnyddio hyd eithaf eu potensial. Mae meddu ar y dystiolaeth i ddangos p’un a yw buddion eich prosiect yn fwy na’r costau ai beidio’n aml yn ystyriaeth bwysig i ni ac arianwyr eraill wrth wneud penderfyniadau ar y mathau o brosiectau i'w cefnogi.

Mae'r canllaw hwn yn rhoi mwy o wybodaeth i chi am CBA gan gynnwys awgrymiadau gwych a dolenni ac adnoddau defnyddiol.

 

Elw Cymdeithasol yn sgil Buddsoddi

Beth yw Elw Cymdeithasol yn sgil Buddsoddi?

 

Mae Elw Cymdeithasol yn sgil Buddsoddi (SROI) yn ddull o ddeall y gwerth economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol a grëir gan brosiect.

Mae SROI yn canolbwyntio'n fwy penodol ar werth yr hyn a grëwyd yn hytrach na'r ffigur ariannol. Fodd bynnag, mynegir canlyniadau mewn termau ariannol er mwyn darparu mesur cyson o werth ar draws yr holl ganlyniadau. Mae'n anelu at greu cymhareb sy'n dweud wrthych faint o werth y byddech yn ei gael o bob £1 a fuddsoddir mewn prosiect. Felly er enghraifft, mae cymhareb o 3:1 yn golygu y crëir £3 o werth cymdeithasol ar gyfer pob £1 a fuddsoddir. Mae'r amcangyfrif hwn yn cynnwys enillion anariannol, rhai positif a negyddol, megis yr effaith ar les neu'r amgylchedd.

Un o'r gwahaniaethau mawr rhwng CBA a SROI yw cyfranogiad budd-ddeiliaid, mae budd-ddeiliaid yn chwarae rôl hanfodol wrth benderfynu canlyniadau neu’r newidiadau a ddaw o’r gweithgaredd. Mae budd-ddeiliaid yn allweddol hefyd o ran adnabod gwerth ariannol y buddion a adnabyddir, h.y. beth yw gwerth y buddion hyn i’r budd-ddeiliaid. Nid yw CBA yn gofyn am gyfranogiad budd-ddeiliaid wrth benderfynu beth yw canlyniadau, er y gellir ymgynghori â nhw.

.

Ymgymryd ag Elw Cymdeithasol yn sgil Buddsoddi

 

Mewn ffordd debyg i CBA, mae SROI yn declyn defnyddiol i hwyluso trafodaethau, gan helpu arwain y dewisiadau y mae rheolwyr yn eu hwynebu wrth benderfynu sut y dylent defnyddio amser ac arian prin. Gall helpu sicrhau bod gwasanaethau'n cael eu dylunio i ddiwallu anghenion budd-ddeiliaid a galluogi nhw i ddal eich mudiad yn atebol. Mae SROI yn ddefnyddiol o ran cyfathrebu gwerth eich mudiad, gan gynnwys y buddion anariannol. Ac mae'n helpu codi proffil eich gwasanaeth, gwella'ch achos dros ariannu pellach a gwneud eich ceisiadau ariannu'n fwy perswadiol.

Mae'r canllaw hwn yn darparu mwy o wybodaeth i chi am SROI gan gynnwys awgrymiadau gwych a dolenni ac adnoddau defnyddiol eraill.
ADBORTH